Małopolski Fundusz Rozwoju

MAŁOPOLSKI FUNDUSZ ROZWOJU SP. Z O.O.
Małopolski Fundusz Rozwoju (MFR) istnieje od października 2017r. Jest wyspecjalizowaną regionalną instytucją, której celem jest zapewnienie efektywnego systemu zarządzania i dystrybucji wsparcia w formie zwrotnej dla małopolskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz małopolskich jednostek samorządu terytorialnego (JST). Fundusz oferuje pożyczki i poręczeniaWsparcie udzielane jest bezpośrednio bądź za pośrednictwem podmiotów prowadzących fundusze pożyczkowe lub poręczeniowe. Działalność Funduszu finansowana jest ze środków zwracanych z instrumentów inżynierii finansowej w ramach MRPO2007-2013. Dodatkowo w dniu 19 sierpnia br. MFR zawarł z Województwem Małopolskim umowę o finansowanie projektu ,,Instrumenty finansowe dla małopolskich MŚP’’ w ramach Działania 14.2 RPO WM REACT-EU dla gospodarki – instrumenty finansowe dla MŚPCelem projektu finansowanego ze środków unijnych – jest wdrożenie instrumentu finansowego, przedmiotem którego będzie wsparcie sektora MŚP w zakresie inwestycji pozwalających na dostosowanie prowadzonej działalności gospodarczej do warunków kryzysowych.  

www.mfr.com.pl